• English
 • ไทย
 • Energy Balance

  Energy Balance

  สมดุลพลังงานเป็นการแสดงภาพการใช้และการจัดหา
  พลังงานแต่ละประเภทตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ
  กลางน้ำ ปลายน้ำ จนถึงผู้ใช้พลังงาน
  – การจัดหาพลังงานขั้นต้น
  – การแปรรูปพลังงาน
  – การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
 • Statistic Report

  Statistic Report

  รายงานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย
  – ภาพรวมการใช้และการจัดหาพลังงาน
  – ข้อมูลรายสาขา
  – น้ำมัน
  – ก๊าซธรรมชาติ
  – ถ่านหิน
  – พลังงานหมุนเวียน
 • Thailand Energy Indicator

  Thailand Energy Indicator

  ดัชนี้ชี้วัดด้านพลังงานเป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มสถานการณ์พลังงาน….
 • Your Energy Health

  Your Energy Health

  ตรวจสุขภาพค่าใช้จ่ายพลังงานของคุณได้ที่นี้ …
 • Knowlegde Base

  Knowlegde Base

  CONTENT : “Knowlegde Base”
 • Terminology

  Terminology

  CONTENT : “Terminology”

ความเป็นมา

การมี “ข้อมูลพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ” เป็นปัจจัยพื้นฐานหลักที่จะช่วยให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านพลังงาน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การได้มาซึ่งข้อมูลด้านพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือนั้น...

 
Read more...

ราคาน้ำมัน

ณ วันที่ 25 March 2560 06:37 น.
33.66
25.09
26.28
24.04
13.2
26.55
19.34
28.09

Atmospheric CO2


ศูนย์รวมลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลพลังงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน